Jak uzavřít manželství

Ačkoliv je manželství vždy svazkem dvou lidí opačného pohlaví, kteří si vyznají věrnost, na území ČR ho lze uzavřít dvěma způsoby, a sice civilním nebo církevním sňatkem. Obě varianty mají podle českého práva stejnou váhu. Je povoleno, aby v případě indispozice jednoho ze snoubenců či z jiných závažných důvodů jej zastupoval zplnomocněný zástupce.

Podmínky uzavření manželství

Snoubenci se musí nejprve obrátit na matriční úřad, do jehož obvodu spadá zvolené místo a kde si domluví termín svatby. Zároveň musí předložit předepsané doklady, které jsou nutné k ověření a prokázání, že oba partneři splňují potřebné podmínky. Ty jsou dány především občanským zákoníkem a rozsah dokladů je upraven zákonem o matrikách. Pokud by doklady byly vydány v jiném státu, musí být opatřeny překladem do češtiny a úředním ověřením.

Chtějí-li snoubenci uzavřít manželství církevní formou, musí se obrátit na osobu pověřenou registrovanou církví nebo náboženskou společností.

Jaké doklady se předkládají

V první řadě vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství, který předloží matričnímu úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno. Snoubenec, který je státním občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, musí na matričním úřadu prokázat svou totožnost. Proto je povinen k vyplněnému dotazníku připojit:

  • doklad o totožnosti
  • rodný list
  • výpis z evidence obyvatel potvrzující místo trvalého pobytu a osobní stav
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela v případě, že v minulosti uzavřel manželství

V případě církevní formy sňatku musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jeho správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že žadatelé o sňatek splňují zákonem dané požadavky pro uzavření manželství. Toto osvědčení nesmí být starší šesti měsíců.

Svatební obřad

Občanský, neboli civilní sňatek je veřejný a slavnostní. Snoubenci projeví vůli vstoupit do manželství před orgánem veřejné moci v přítomnosti oddávajícího, matrikáře a dvou svědků. Oddávajícím je buď starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce. Pokud snoubenci projeví svou vůli dobrovolně a svobodně, je manželství tímto aktem uzavřeno, což novomanželé stvrdí nasazením snubních prstenů, manželským polibkem a podpisem.

Při církevním obřadu se manželství uzavírá před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Ostatní informace

Po uzavření manželství je novomanželům vydán oddací list. Veškeré informace týkající se uzavírání manželství lze získat na kterémkoliv matričním úřadu v ČR, případně na Krajských úřadech nebo na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik. 

Svatební inspirace

zobrazit menu